سرفصل های دوره MTCNA

آشنایی با سیستم عامل میکروتیک نحوه پیاده سازی سرویس های اولیه شبکه
•         ARP
•         DHCP
•         DNS
•         NTP
•         ...
        آشنایی و نحوه پیاده سازی فایروالینگ میکروتیک
•         Filtering
•         NAT
•         Mangle
   آشنایی و نحوه پیاده سازی مدیریت پهنای باند و کیفیت سرویس QOS شامل:
•         Simple Queue
•         Queue Tree
•         PCQ
       آشنایی و پیاده سازی سرویس ارتباط سریع
•         Hotspot
•         Walled Garden
•         Walled Garden Ip List
•         IP Binding
     آشنایی و پیاده سازی سرویس کش سرور
•         Web Proxy
•         HTTP Cache
•         HTTP Firewall Filtering
       آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های وایرلس
•         Wireless Standards
•         Nstreme
•         Security
      آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های تانل برقراری ارتباط لایه دو
•         Bridging
•         EOIP
•         VPLS
•         WDS
آشنایی و نحوه پیاده سازی مسیر یابی
•         Static Route
•         OSPF Dynamic Route
      آشنایی و نحوه پیاده سازی سرویس های
•        PPPx Server