سرفصل ها :

- آموزش انواع یقه 

- آموزش دامن

- آموزش آستین 

- طراحی  و خلق  طرح جدید