سر فصل

محتواي آموزشي

سطح آموزشي

زمان آموزش( ساعت )

تئوري

عملي

 

  1. مقدمه و تعاريف
  2. آشنائی با نقشه خوانی و بررسی اسناد و مدارک پيمان
  3. تهيه و تنظيم ليست های متره و نحوه بر آورد
  4. تهيه و تنظيم صورت وضعيت از اسناد و مدارک و صورتجلسات
  5. نحوه محاسبه تعديل و ...

 

 

 

 

6

5

 

 

 

 

12

 

14

 

3

تشریح فصول تکمیلی فهرست بهاء ابنیه و بررسی مقدمه و آیتمهای آن و آشنائی با نحوه متره نمودن در قالب يک پروژه تکمیلی

 

بررسی فصول 11تا 27 فهرست بهاء ابنیه

متوسط

 

5

10

جمع کل ساعات

55 ساعت