عناوین سرفصل

محتواي آموزشي

سطح آموزشي

ساعت تئوري

ساعت عملي

منطبق کردن فضای کار مدلسازی سه بعدی به بهترین حالت.

آشنایی و معرفی مدلسازی سه بعدی

آشنایی و معرفی مدلسازی سه بعدی در CAD و معرفی انواع انواع مدل های سه بعدی

معرفی UCS و عملکرد آن

معرفی Visual Styleدر مدلسازی سه بعدی وآموزش عملکرد آن

آشنایی و معرفی مدلسازی سه بعدی

پیشرفته

1

2

مرور مباحث

Tiled View port ،Flouting

 View port

تقسیم صفحه اتوکد به حالت های مختلف

متوسط

1

1

آشنایی با Mesh Modeling

آموزش مدل های Mesh primitive،

Mesh

  آشنایی با Mesh Modeling

پیشرفته

1

2

آموزش نحوه Smoothing Mesh

معرفی 2متغیر سیستم Surftab1&2

آموزش فرمانهای

Edgesurf

Tabsurf

Rulesurf

Revsurf

 

پیشرفته

 

 

 

     

Edgesurf

Tabsurf

Rulesurf

Revsurf

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویرایش مدل های  Meshبا استفاده از Gizmo

 

پیشرفته

1

2

ویرایش مدل های  Mesh

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با مدل سازی سه بعدی و آموزش نحوه ترسیم مدلهای استاندارد Solid

آموزش نحوه استفاده از فرمان های

3D Move

3D Rotate

3D Mirror

3D Align

3D Array

 

 

3D Move

3D Rotate

3D Mirror

3D Align

3D Array

پیشرفته

1

2

آموزش فرمانهای ویرایشی

Intersect

Union

Subtract

آموزش فرمانهای

Poly Solid

Extrude

 

Poly Solid

Extrude

پیشرفته

1

2

آموزش فرمانهای Presspull،Revolve

Presspull،Revolve

پیشرفته

1

2

آموزش فرمان Sweep

آموزش نحوه ویرایش کردن مدلهای Solid بدون اجرای فرمان

 

Sweep

پیشرفته

1

2

آموزش فرمانLoft  بطور کامل

آموزش فرمان Helix

 

Loft

پیشرفته

1

2

اندازه گذاری مدلهای 3بعدی

گرفتن مساحت مدلهای 3بعدی

اندازه گذاری مدلهای 3بعدی

پیشرفته

1

2

گرفتن Section وSlice از مدل های 3بعدی

.بخش اولToolbar Solid Editing

 

                                                                     برش                  

پیشرفته

1

1

آموزش بخش دوم Toolbar Solid Editing

Solid Editing

پیشرفته

1

1

آموزش Materialsو آموزش Lighting

Lighting

پیشرفته

1

1

آموزش Mappingوآموزش Rendering

Rendering

پیشرفته

1

1

تکمیل مباحث مربوط به BlockوWBlock

آشنایی با Dynamic Block

برای ایجاد و ترسیم جداولاطلاعات درگوشه نقشه ها

متوسط

1

1

پیوست بلوک ها،Block Attributed

 

پیوست بلوک ها

متوسط

1

1

 

Layer State Management

 

---

متوسط

 

1

 

1

 

مباحث تکمیلی و مقیاس و .......

Plot Style

روش های گوناگون پلات گرفتن(تنظیمات صفحه)

استفاده از Layout ها،DWF- printout

متوسط

 

1

1

 

جمع کل ساعت

 

 

48ساعت