تعریف عمومی شبکه

پروتوکلها و استانداردها

کابل کشی در توپولوژی متفاوت

بررسی مدل 7 لایه ای OSI  و توضیح وظایف هر لایه

پروتکل استک TCP/ IP

 آدرس دهی  IP و Subnetting

 تجهیزات شبکه

معرفی تکنولوژی های WAN

معرفی تکنولوژی های Wireless

 معرفی سیستم های عامل ، انواع آنها در شبکه و معرفی محصولات

کارگاه عملی