جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس77203060داخلی 207

 

 

سر فصل

محتواي آموزشي

سطح آموزشي*

زمان آموزش( ساعت )

تئوري

عملي

آشنايي با مباني مديريت پروژه

 

ساختار شکست کار (WBS)

 

آشنايي با محيط MSP

 

 

تقويم

 

وارد کردن فعاليتها

 

 

تعيين روابط بين فعاليت ها

 

تعريف منابع

 

 

تخصيس منابع

 

 

تسطيح منابع

 

 

 

 

Save Baseline

 

 

پيگيري پروژه

 

 

 

تنظيمات نماي MSP

 

 

Earned Value Management

استاندارد PMBOK

 

روشهاي تعيين شکست کار پروژه

 

نما، جدول، فرم

 

تعيين تقويم پروژه،منابع، فعاليتها

 

سطح بندي WBS، زمان و تنظيمات مورد نيازروش cpm

 

 

 

 

نام منبع،واحد منبع، هزينه منبع،......

 

 

Resource Assignment، ٍEffort Drivne، ،Task type

 

نحوه شناساي ظرفيت منابع و بر طرف کردن حالت OA

 

 

 

ذخيره کردن خط مبنا

 

وارد کردن مفادير واقعي و درصد پيشرفت، زمانبندي مجدد وگزارشات

 

Filter, Group, Sort, Bar Style, Gridline ,Layout

مديريت ارزش کسب شده

آشنايي

 

متوسط

 

پيشرفته

 

پيشرفته

 

پيشرفته

 

 

 

پيشرفته

 

 

پيشرفته

 

 

پيشرفته

 

 

پيشرفته

 

 

 

 

پيشرفته

 

پيشرفته

 

 

 

پيشرفته

 

متوسط

4

 

4

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

5

 

 

 

 

4

 

6

 

 

 

6

 

4

جمع كل ساعات ( طول دوره )                                 60             

8

52