سر فصل

ساعت عملي

ساعت تئوري

سطح آموزشي

محتواي آموزشي

مقدمهاي بر Oracle Primavera P6، مراحل نصب نرمافزار P3e ، وارد شدن به  P3e، ساختار شکست پروژه ها (EPS) ، (OBS)، ايجاد يک پروژه، (WBS)، اضافه کردن فعاليتها

4

 

2

 

متوسط

 

 • مقدمه اي بر لزوم استفاده از نرم افزار
 • نصب نرم افزار
 • ساختار شکست پروژه هاي سازماني
 • ساختار شکست سازماني
 • ايجاد يک پروژه جديد و ساختار شکست پروژه

ايجاد و نگهداري کتابخانه اسناد پروژه ( WPS)، تعريف و تخصيص کدهاي فعاليت (Activity Codes)، تعريف فيلد کاربري(User Fields)

4

 

1

 

متوسط

 

 • کنترل اسناد و مدارک پروژه
 • تعريف ساختارهاي موازي با WBS
 • تعريف فيلد هاي اطلاعاتي

اجراي تغييرات کلي( Global Change)، تقويم (Calendar)، زمانبندي ( Schedule )، اضافه کردن محدوديتها، نمايش اطلاعات زمانبندي

 

10

 

2

 

پيشرفته

 

 • ايجاد تغييرات عمومي در نرم افزار و فرمول نويسي
 • تعريف تقويم هاي مختلف در نرم افزار
 • زمانبندي پروژه
 • ايجاد قيد و محدوديت در پروژه

نقشها ( Roles )، منابع(Resource)، هزينهها (Cost)، تحليل اطلاعات منابع و هزينهها، بودجهبندي بالا به پايين(Top-down Budget)

 

8

 

2

 

پيشرفته

 

 • تعريف نقش ها و منابع، تخصيص منابع
 • بررسي هزينه هاي فعاليت ها و پروژه
 • جداول و نمودارهاي تحليل منابع
 • بودجه بندي بالا به پايين در پروژه

تسطيح منابع (Resource Leveling)، ايجاد برنامه هدف ( Baseline )، بروزنمايي و ورود اطلاعات پيشرفت، پيگيري پروژهها (Tracking Projects)

10

 

1

 

پيشرفته

 

 • تسطيح منابع تخصيص داده شده به فعاليت ها
 • تعريف و تخصيص برنامه هدف پروژه
 • ورود اطلاعات پيشرفت پروژه و به‌روزنمايي پروژه

Earn Value  ، Issues & Thresholds، محاسبه و تحليل ريسکهاي پروژه (Project Risks)

 

8

 

2

 

پيشرفته

 • محاسبات آناليز کسب شده پروژه
 • حدود و آستانه و انواع هشدارها
 • تعريف و آناليز ريسک هاي پروژه

گزارشات (Reports)

 

3

 

-

متوسط

 

 • بررسي انواع گزارشات
 • تعريف يک گزارش جديد با استفاده از wizard
 • دسته بندي گزارشات و مفهوم Batch Report
 • گزارش web Base در نرم افزار

تعريف کاربران جديد (User)

1

-

پيشرفته

 • تعريف کاربران جديد و سطح دسترسي آنها

Import/Export

2

-

پيشرفته

 

 • نحوه وارد کردن و خارج کردن فايل ها از P3e و ساير نرم افزارها

جمع كل ساعت

50

10

60 ساعت