محتوای آموزشی

سطح آموزشی

ساعت تئوری

ساعت عملی

عناوین سرفصل

پیشرفته

متوسط

مقدماتی

معرفی اتوماسیون طراحی و تولید

-

-

ü

4

-

آشنای با تکنولوژی cad-cam

ترسیم ، ویرایش و قید گذاری پروفیلهای دوبعدی

ü

-

-

-

12

ترسیم sketch  های دوبعدی

مدلسازی وطراحی پارامتریک

ü

-

-

-

40

مدلسازی سه بعدی قطعات صلب

تهیه نقشه و علائم گذاری آن

ü

-

-

-

4

تهیه نقشه دوبعدی از قطعات

-

ü

-

-

--

4

آزمون عملی

 

4

60

جمع کل ساعت