سر فصل

ساعت عملي

ساعت تئوري

سطح آموزشي

محتواي آموزشي

آشنایی با نرم افزار

1

1

مقدماتی

معرفی محيط نرم افزار، منوها و دستورات اصلی، ثوابت، فرمول‌نويسي

توابع عمومی ریاضی، ماتریس ها و دترمینان

4

1

مقدماتی

معرفی توابع عمومی MATLAB، تعریف ماتریس، عملیات ریاضی روی ماتریس‌ها، حل دستگاه معادلات خطی، دترمینان، معکوس ماتریس، آرايه‌های سلولی و ساختاری

برنامه نویسی

4

1

مقدماتی

آشنایی با عملگرهای منطقی و شرطی، آشنایی با محیط برنامه‌نويسی، حلقه‌ها، و  M فايل‌ها، ایجاد توابع

چند جمله‌ای‌ها، مشتق، انتگرال و حل دستگاه معادلات

4

1

مقدماتی

معرفی دستورات کار با چند جمله‌اي‌ها، مشتق گیری عددی، انتگرال گیری عددی و حل دستگاه معادلات

معادلات دیفرانسیل

2

1

متوسط

حل معادلات ديفرانسيل معمولی

جعبه ابزار سمبليک

4

 

مقدماتی

آشنايی با جعبه ابزار سمبليک و دستورات مربوط به آن

درون یابی، برون یابی و برازش نمودار

2

 

مقدماتی

آشنائی با جعبه ابزار curve fitting و دستورات درون یابی و برون یابی یک بعدی و دو بعدی

رسم نمودار

3

 

مقدماتی

رسم نمودارها و گرافيک دو بعدی و سه‌بعدی و تنظیمات مربوط به آنها

آشنایی با Toolbox GUI

1

 

متوسط

آشنايی با (Graphic User Interface)  GUI

جمع كل ساعت

25­­

5

30 ساعت