دوشنبه 07 اسفند 1396

دپارتمان مالی و حسابداری | آموزش حسابداری و مالی

.

حسابداری

 

مشاوره و ثبت نام
77203060
داخلی 206

 

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

حسابداری مالی خدماتی

- 50 7350000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ترفندهای Excel در حسابداری

- 25 4880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

50 6720000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

انبارداری و انبارگردانی

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 24 2340000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حقوق و دستمزد با اکسل

6 1320000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 40 5390000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مجموعه قوانین مالیاتی

حسایداری مالیاتی 50 7500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی با همکاران سیستم

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 33 5750000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

نحوه تهییه اضهار نامه مالیاتی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 10 2950000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری شرکت ها

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 20 2500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری پیمانکاری

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 21 5100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 8 1300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مدیریت مالی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 110 4880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی خدماتی 40 5250000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مالیات برارزش افزوده

- 8 1150000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

- 10 2220000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری ویژه بازار کار

- 180 26100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 50 6610000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالیاتی ویزه بازار کار(کمپ نوروز)

ندارد 52 7500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مدیریت مالی (کمپ نوروز)

مالی خدماتی-مالی بازرگانی 108 14200000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مکانیزه(کمپ نوروز)

ندارد 70 10000000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مقدماتی(کمپ نوروز)

ندارد 90 26100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع