چهارشنبه 26 مهر 1396

دپارتمان مالی و حسابداری | آموزش حسابداری و مالی

.

حسابداری

نام دوره پیش نیاز مدت (ساعت) شهریه (ریال) سرفصل کلاس ها

حسابداری مالی خدماتی

- 50 7350000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

ترفندهای Excel در حسابداری

- 25 4880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی برای مدیران غیر مالی

50 6720000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

انبارداری و انبارگردانی

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 24 2340000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حقوق و دستمزد با اکسل

6 1320000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالیاتی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 40 5390000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مجموعه قوانین مالیاتی

حسایداری مالیاتی 50 زوج 17:30 الی20:30 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی با همکاران سیستم

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 33 5750000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

نحوه تهییه اضهار نامه مالیاتی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 10 2950000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری شرکت ها

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 20 2500000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری پیمانکاری

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 21 5100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 8 1300000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مدیریت مالی

حسابداری مالی خدماتی و مالی بازرگانی 110 4880000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری مالی بازرگانی

حسابداری مالی خدماتی 40 5250000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

مالیات برارزش افزوده

- 8 1150000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری رایانه ای با نرم افزارهلو

- 10 2220000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری ویژه بازار کار

- 180 26100000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع

حسابداری حقوق و دستمزد به کمک رایانه

مالی خدماتی - مالی بازرگانی 50 6610000 سرفصل لیست دوره های در حال شروع