يكشنبه 28 آبان 1396
C#programming+SQL Server2014
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/28 یکشنبه21:00-17:00 10% 13750000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 13:00-8:00 10% 13750000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام