پنجشنبه 02 فروردين 1397
پکیج کامل MCSA2016
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 18:00-13:00 10% 31000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/02/16 یکشنبه-سه شنبه 21:00-17:00 10% 31000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام