سه شنبه 04 مهر 1396
SQL Server 2012 Administrator
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/17 زوج 20:30-17:30 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/21 جمعه 13:00-9:00 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام