دوشنبه 07 اسفند 1396
SQL Server 2012 Administrator
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call زوج 20:30-17:30 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 13:00-9:00 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام