يكشنبه 28 آبان 1396
Microsoft office word & excel 2016
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/19 یکشنبه-سه شنبه 20:30-17:30 10% 3240000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/09/11 زوج 17:30 الی 20:30 10% 3240000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام