سه شنبه 26 دی 1396
Microsoft office word & excel 2016
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/11/02 زوج 20:30-17:30 10% 3240000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/11/13 جمعه 13:00-8:00 10% 3240000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام