پنجشنبه 02 فروردين 1397
Microsoft office Word & excel 2016
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/02/04 یکشنبه-سه شنبه 20:30-17:30 10% 3240000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/02/14 جمعه 13:00-8:00 10% 3240000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام