دوشنبه 07 اسفند 1396
Java SE 8 programming
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 19:00-14:00 10% 6820000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه –سه شنبه 20:30-17:30 10% 6820000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/12/04 جمعه 18:00-13:00 10% 6820000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام