جمعه 03 آذر 1396
Java SE 8 programming
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 19:00-14:00 10% 6820000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه –سه شنبه 20:30-17:30 10% 6820000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/09/26 جمعه 13:00-8:00 10% 6820000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام