دوشنبه 07 اسفند 1396
برنامه نویسی به زبان ++C
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/11/30 دوشنبه 21:00-17:00 10% 6120000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 19:00-14:00 10% 6120000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام