دوشنبه 29 آبان 1396
ICDL I
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
CALL یکشنبه -سه شنبه - 17:00-14:00 3% 3670000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
CALL شنبه - دوشنبه 13:00-10:00 3% 3670000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام