جمعه 30 تير 1396
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی با FMS logo
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/18 روزهای زوج 20:30-17:30 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/20 جمعه 13:00-8:00 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام