دوشنبه 07 اسفند 1396
مقدمه ای بر الگوریتم و برنامه نویسی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/12/23 شنبه-دوشنبه20:30-17:30 10% 4020000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call جمعه 13:30-9:30 10% 4020000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام