پنجشنبه 02 فروردين 1397
حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/12/11 جمعه 8-13 10% 2220000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 10% 2220000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call یکشنبه-سه شنبه 17:30-20:30 10% 2220000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام