saç protezi rolex replika saat Web Design II(Responsive Design with Bootstrap Less&Sass)
دوشنبه 26 آذر 1397
Web Design II(Responsive Design with Bootstrap Less&Sass)

دوره های این دپارتمان نیز به صورت هماهنگ با سیلابس های آموزشی CIW بوده و سعی بر آن دارد که با بیان مفاهیم پایه ای وب و همین طور توضیح تکنیک ها و ابزارهای جدید در این حوزه، افراد متخصص و آماده کار را رهسپار شرکت ها و مراکز مختلف کند.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه - سه شنبه (21:00- 17:00) 10% 7500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/09/09 جمعه (15:00 - 11:00) 10% 7500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام