پنجشنبه 10 فروردين 1396
MATLABویژه مهندسان مکانیک(فشرده)
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 3329000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 3329000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام