دوشنبه 02 اسفند 1395
ABAQUSمقدماتی(فشرده)و ABAQUSII
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 8650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
7اسفند زوج21-17 (محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 8650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام