شنبه 25 آذر 1396
دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت نويسی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/09/22 زوج 18-21 10% 7920000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه 13-8(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 7920000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام