پنجشنبه 10 فروردين 1396
spss I,II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه17:00-13:00 (محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 7272000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 7272000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام