چهارشنبه 27 دی 1396
مترجمی عمومی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
93/06/18 یکشنبه سه شنبه 18-20 10% 4000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
93/08/01 پنجشنبه 15-19 0% 4000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام