شنبه 07 اسفند 1395
(SQL Server 2012 (Design /Query/Develop
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/12/13 جمعه 13:00-8:00 3% 6600000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام