شنبه 04 فروردين 1397
SQL Server 2014 Database Development
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
97/02/21 جمعه 18:00-13:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
call پنجشنبه 19:00-14:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام