چهارشنبه 27 دی 1396
SQL Server 2014 Database Development
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/29 جمعه 18:00-14:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/10/25 دوشنبه 19:00-14:00 10% 7450000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام