يكشنبه 04 تير 1396
اتوکد سه بعدی معماری
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 20% 5770000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 5770000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 20% 5770000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام