يكشنبه 14 آذر 1395
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه13-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
19آذر جمعه 17-14(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام