شنبه 07 اسفند 1395
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه13-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
30بهمن زوج21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
4اسفند زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام