سه شنبه 28 دی 1395
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه13-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج21-17(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
1بهمن پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 5940000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام