يكشنبه 04 تير 1396
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
22تیر پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
14تیر زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21-17 20% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام