پنجشنبه 02 فروردين 1397
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/12/10 پنجشنبه- جمعه13-9 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه -سه شنبه 13-9 10% 5730000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام