دوشنبه 08 خرداد 1396
اتوکد مقدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
3خرداد زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6830000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام