يكشنبه 04 تير 1396
PLC logo
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
18تیر یکشنبه سه شنبه17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 5080000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
16تیر جمعه 17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 5080000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام