جمعه 19 آذر 1395
PLC logo
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
5آذر جمعه 17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 4620000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 4620000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام