شنبه 04 فروردين 1397
PLC logo
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 5080000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/11/27 جمعه 17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 5080000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام