دوشنبه 02 اسفند 1395
(412– 70) Configuring advanced windows server 2012 R2 I
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/12/13 جمعه 13:00-8:00 3% 6250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام