جمعه 19 آذر 1395
(412– 70) Configuring advanced windows server 2012 R2 I
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/10/10 جمعه 13:00-8:00 20% 6250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
CALL یکشنبه سه شنبه20:30-17:30(محل تشکیل نمایندگی ونک) 20% 6250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام