يكشنبه 01 اسفند 1395
(410- 70)Installing and configuring Windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/12/13 جمعه 19:00-14:00 3% 6170000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام