سه شنبه 06 تير 1396
(410- 70)Installing and configuring Windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/04/09 جمعه 18:00-13:00 20% 6780000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام