سه شنبه 04 آبان 1395
(410- 70)Installing and configuring Windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/14 جمعه 13:00-8:00 3% 6170000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/27 پنجشنبه - 13:00-8:00 3% 6170000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام