پنجشنبه 05 مرداد 1396
(410- 70)Installing and configuring Windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/20 جمعه 18:00-13:00 3% 6780000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام