چهارشنبه 17 آذر 1395
(410- 70)Installing and configuring Windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/26 جمعه 19:00-14:00 20% 6170000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام