شنبه 07 اسفند 1395
(70-411)Administering windows server 2012 R2
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/12/20 جمعه - 13:00 - 08:00 3% 7260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/12/08 یکشنبه - سه شنبه 20:30-17:30 3% 7260000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام