دوشنبه 03 آبان 1395
(70-687)Configuring Windows 8.1
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/14 جمعه 13:00-8:00 3% 5420000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام