سه شنبه 04 مهر 1396
(70-687)Configuring Windows 8.1
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/07 جمعه 13:00-8:00 10% 5690000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/07/12 زوج 20:30-17:30 10% 5690000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام