سه شنبه 04 آبان 1395
+ Network
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/07 جمعه 13:00-8:00 3% 2700000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/10 زوج- 20:30-17:30 3% 2700000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/27 پنجشنبه - 13:00-8:00 3% 2700000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام