سه شنبه 03 مرداد 1396
+ Network
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/05 پنجشنبه 19-14 3% 2970000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/09 روزهای زوج 20:30-17:30 3% 2970000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام