شنبه 05 فروردين 1396
مدل سازی سه بعدی واحدهای فرآیندی با نرم افزارPDMS
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6300000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی جمعه17:00-13:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 6300000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام