شنبه 04 فروردين 1397
Solid Work پیشرفته
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/11/29 یکشنبه 21-17 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/12/18 جمعه ها17-13 10% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام