چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396
نرم افزار COMFAR III

يك پروژه سرمايه گذاري بايستي از ديدگاه وسيع محيط اقتصادي و اجتماعي نيز تحت بررسي قرار گيرد. اين مسئله در قالب ارزيابي اقتصادي پروژهها مي گنجد و دو دليل عمده براي مفيدبودن اين نوع ارزيابي در كنار ارزيابي مالي پروژهها در مطالعات امكانسنجي وجود دارد. اول اين كه محيط اقتصادي و پيشرفتهاي آتي آن مي تواند اثرات مشخصي بر توانايي مالي يك پروژه داشته باشد، ازجمله سياستهاي توزيع درآمد، عوامل محيطي، مبادلات بين المللي و غيره. دوم اين كه گاهي موفقيت يك پروژه به دليل برخي موارد موجود در مسائل اقتصادي-اجتماعي، دست نيافتني است. به عنوان مثال، موفقيت يك طرح در گرو وارداتي است كه بايد انجام گيرد و در مقابل به دليل ركود قيمتها، واردات از سوي دولت ممنوع شده است و مثالهايي از اين قبيل.

COMFAR يكي از قوي ترين نرم افزارهاي ارزيابي اقتصادي پروژه ها مي باشد. این نرم افزار به منظور ارزیابی طرح های اقتصادی بوجود آمده است. کاربرد این نرم افزار موجب ایجاد زبان مشترک در مورد اصول و مبانی ارزیابی طرح در جهان شده. نرم افزار کامفار مورد توافق سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO و بانک جهانی بوده و دستاوردهای آن برای هر دو سازمان مورد قبول است .مبنای نرم افزار، GAAP است که رسانه حسابداران آمریکا می باشد.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی یکشنبه سه شنبه 21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 8280000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام