چهارشنبه 05 آبان 1395
C++ Fundamental Core
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/10 زوج 20:30-17:30 3% 3990000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/14 جمعه - 13:00-8:00 3% 3990000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام