پنجشنبه 26 مرداد 1396
Web Design I (HTML5,CSS3,DW)
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/25 روزهای زوج 20:30-17:30 3% 6650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/19 پنج شنبه ها- 13:00-8:00 3% 6650000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام