saç protezi rolex replika saat Web Design I (HTML5,CSS3,DW)
دوشنبه 25 شهريور 1398
Web Design I (HTML5,CSS3,DW)

دوره های این دپارتمان نیز به صورت هماهنگ با سیلابس های آموزشی CIW بوده و سعی بر آن دارد که با بیان مفاهیم پایه ای وب و همین طور توضیح تکنیک ها و ابزارهای جدید در این حوزه، افراد متخصص و آماده کار را رهسپار شرکت ها و مراکز مختلف کند.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/06/27 زوج (21:00 - 18:00) 10% 8000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
98/06/28 پنجشنبه 18-14 10% 8000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام