شنبه 05 فروردين 1396
حسابداری مالی خدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/01/25 جمعه 13:00-8:00 3% 7350000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/01/27 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 7350000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام