سه شنبه 28 دی 1395
حسابداری مالی خدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/29 جمعه 13:00-8:00 3% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/26 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام