يكشنبه 04 تير 1396
حسابداری مالی خدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
16/04/96 جمعه 13:00-8:00 20% 7350000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
13/04/96 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 20% 7350000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام