يكشنبه 14 آذر 1395
حسابداری مالی خدماتی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/19 جمعه 13:00-8:00 3% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/09 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 5500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام