جمعه 19 آذر 1395
حسابداری مالی بازرگانی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/10/03 جمعه 13:00-8:00 20% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/09/30 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 20% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام