سه شنبه 08 فروردين 1396
حسابداری مالی بازرگانی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/01/25 جمعه 13:00-8:00 3% 5250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/01/29 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 5250000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام