دوشنبه 03 آبان 1395
حسابداری مالی بازرگانی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/21 جمعه 13:00-8:00 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/08/04 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام