سه شنبه 05 بهمن 1395
حسابداری مالی بازرگانی
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/08 جمعه 13:00-8:00 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/19 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 4200000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام