دوشنبه 27 دی 1395
ICDL II

 (ICDL 2) دوره های عمومی مهارت های هفتگانه

به مدت 63 ساعت

 مناسب برای افراد آشنا به

 ICDL 1

مورد نیاز برای همه مشاغل

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/10 یکشنبه سه شنبه 20:30-17:30 3% 2970000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/29 جمعه 19-14 3% 2970000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
95/11/17 زوج 11:00-8:00 3% 2970000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام