يكشنبه 14 آذر 1395
CATIA II
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی ونک) 3% 6000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 6000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام