شنبه 04 فروردين 1397
MS Project

یکی از محبوب ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه نرم افزار MSP می باشد. MSP یعنی Micro Soft Project و نرم افزاری است که توسط شرکت Microsoft جهت انجام برنامه ریزی و کنترل پروژه طراحی و ارائه شده است. این نرم افزار به مدیران و کارشناسان پروژه کمک می کند تا بتوانند برای یک پروژه برنامه زمانبندی تهیه نمایند، همچنین این نرم افزار آنها را در تخصیص و تسطیح منابع و بودجه بندی به آنها کمک می کند.سپس با این نرم افزار می توان پیشرفت زمانی و فیزیکی واقعی فعالیت ها را وارد نمود تا بتوان آنها را با برنامه هدف مقایسه نمود و پی به انحرافات بوجود آمده در پروژه برد.

تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/11/20 جمعه13-9(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 7500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 21-17(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 7500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام