سه شنبه 04 مهر 1396
محاسبات ساختمان با ETABS&SAFE(مقدماتی)
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 17-21(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام