سه شنبه 06 تير 1396
محاسبات ساختمان با ETABS&SAFE(مقدماتی)
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
22تیر پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی شنبه دوشنبه 21:00-17:00(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
21تیر زوج 17-21(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 20% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام