دوشنبه 02 مرداد 1396
محاسبات ساختمان با ETABS&SAFE(مقدماتی)
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/05 پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/05/04 زوج 17-21(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 3% 15000000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام