چهارشنبه 27 دی 1396
دوره جامع محاسبات ساختمان به کمک ETABS & Safe
تاریخ شروع روز و ساعت تخفیف قیمت ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
96/08/16 پنج شنبه جمعه 17-13(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 19500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام
تماس تلفنی زوج 17-21(محل تشکیل نمایندگی نارمک) 10% 19500000 ثبت نام آنلاین پیش ثبت نام